Lepanina hotell

Kodukord

LEPANINA HOTELLI KODUKORD

 

 1. Sisseregistreerimine (Check-in)

  • Hotelli ja suvemajadesse sisseregistreerimine toimub alates kell 15:00.
  • Kõik hotellis ja suvemajades majutuvad külalised registreeritakse hotelli vastuvõtus vastavalt Eesti Vabariigi Turismiseadusele § 24.
  • Sisseregistreerimiseks on kohustuslik näidata ette isikut tõendav dokument, millest on administraatoril õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse: ID kaart, pass ja juhiluba.
  • Majutuse ning teenuste eest tasumine toimub ettemaksuna, kui tellimus vormistatakse vähemalt kaks tööpäeva enne broneeringu jõustumist või kui ei ole hotelliga eelnevalt kokku lepitud teisiti. Tasuda on võimalik ülekandearve alusel, maksekaardi või reisibüroo voucheriga. Ettemaksuarve koostamiseks on vajalik teatada hotellile arve saaja,  kodune postiaadress ning meiliaadress, kuhu soovitakse arvet.
  • Kui tellimus ei ole garanteeritud ettemaksuga, tagab hotell broneeringus olemasoleva majutuse kuni kella 18:00, peale mida on õigus hotellil tuba/ tube ning suvemaja/suvemaju edasi müüa juhul, kui ei ole kliendiga eelnevalt kokku lepitud teisiti.
  • Toa võti väljastatakse administraatori poolt peale hotelli sisseregistreerimist toa ja või suvemaja tellijale ning võtme edasiandmine kolmandatele isikutele on rangelt keelatud.
  • Hotelli klientide külalised tuleb registreerida hotelli vastuvõtus külalistena alates kella 23:00 ning tasuda selle eest ettenähtud lisatasu vastavalt hinnakirjale.
  • Lepanina hotell garanteerib kliendile tema isikuandmete konfidentsiaalsuse kolmandate isikute suhtes, välja arvatud seadusest tulenevatest nõuetest.
 1. Hotelli ja suvemajadesse ei registreerita

  • Isikuid, kes on tugevas alkoholi – ja või narkojoobes.
  • Isikuid, kes võivad häirida füüsiliselt ning moraalselt teisi külalisi ja hotelli töötajaid oma tegevuse ja käitumisega.
  • Isikuid, kes on eelnevalt kahjustanud hotelli mainet või vara.
  • Isikuid, kes on politsei poolt tagaotsitavad.
  • Alaealisi isikuid, kes reisivad ilma täiskasvanu järelvalveta.
  • Isikuid, kes ei täida nõuetekohaselt sisseregistreerimislehte ja või ei esita punktis 1.3 nõutud isikut tõendavat dokumenti.
 2. Hotellis ja suvemajades viibimine

  • Hotelli hommikusöök serveeritakse restoranis Julie E – R kella 07:00 – 10:00, L  – P kella 07:30 – 11:00.
  • Saunakompleksi kasutamine on hotellitubades majutuvatele külalistele E – P kella 17:00 – 22:00, v.a eriürituste ajal. Muul ajal on sauna kasutamine tasuline.
  • Hotelli päikeseterrass on avatud E – P kella 07:00 – 23:00. Alates kella 23:00 peavad kõik päikeseterrassil viibivad inimesed kinni pidama öörahu kellaajast ja tagama ööune hotellitubades ja suvemajades majutuvatele klientidele.
  • Hotelli baar ja restoran on avatud E – P vastavalt kehtestatud lahtioleku aegadele.
  • Hotelli poolt kehtestatud teenuste hinnakiri on esitletud tubade infokaustades ning on kättesaadav vastuvõtus. Samuti on teenuste hinnakiri kättesaadav Lepanina Hotelli kodulehel lepanina.ee .
  • Hotelli vastuvõtus, baaris, seminarimajas ja hotellitubades on hotelli külalistele kasutamiseks tasuta Wi-Fi ühendus.
  • Hotelli kliendile on parkimine hotelli territooriumil tasuta selleks ettenähtud kohtades.
  • Hotellitubades ning suvemajades ei ole lubatud hoida tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning tervist kahjustavaid aineid.
  • Hotellitubades ning suvemajades ei ole lubatud jätta järelvalveta elektrilisi küttekehi ning seadmeid.
  • Keelatud on lahtise tule tegemine hotellitubades ning suvemajades.
  • Keelatud on hotelli inventari ümber tõstmine ning teisaldamine ilma loata.
  • Lemmikloomade kaasa võtmine ei ole lubatud hotellitubadesse, baari ning restorani.
  • Lemmikloomad on lubatud kaasa võtta suvemajadesse lisatasu eest. Suvemajas peatuvad lemmikloomad ei tohi ohustada ega häirida teisi külalisi ning omanikul on kohustus oma lemmiklooma järel koristada. Selle nõude mittetäitmisel rakendub rahatrahv 50 eurot.
  • Prügi maha viskamine või mõnel muul viisil haljasalade kahjustamine hotelli territooriumil on rangelt keelatud. Hotellil on õigus rakendada selle nõude mittetäitmisel rahatrahvi vastavalt tekitatud kahju ulatuses.
  • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja tähistatud kohtades.
  • Grillimine ja lõkke tegemine on lubatud selleks ettenähtud kohtades arvestades ohutusnõudeid.
  • Oma alkoholi (s.t väljastpoolt Lepanina hotelli territooriumi ostetud) avalik tarbimine Lepanina hotelli territooriumil on rangelt keelatud.
 1. Inventari rikkumine, kahju hüvitamine, varastamine

  • Hotelli külaline kannab materiaalset vastutust Lepanina hotelli vara kahjustamise eest.
  • Eseme lõhkumisel ja kaotamisel hüvitatakse selle maksumus vastavalt asenduseseme maksumusele.
  • Eseme lõhkumisel ja või kaotamisel on kohustus teavitada administraatorit esimesel võimalusel või hiljemalt väljaregistreerimisel.
  • Juhul, kui klient ei täida punkti 4.3 nõudeid, on Lepanina hotellil koheselt õigus pöörduda Politsei poole.
 1. Väljaregistreerimine (Check-out)

  • Hotellist ja suvemajadest on väljaregistreerimine kuni kella 12:00. Kui Te soovite oma hotellis või suvemajas viibimise aega pikendada, palume teatada sellest administraatorile enne arvestustundi ehk mitte hiljem kui kell 12:00.
  • Hotellist ja suvemajadest lahkudes on kliendil kohustus veenduda, et kõik isiklikud esemed on kaasa võetud. Hotell ei vastuta kliendi poolt tuppa ja või suvemajja ning territooriumile jäetud isiklike asjade, raha, väärtesemete ja dokumentide eest.
  • Hotellitoast ja või suvemajast lahkudes sulgege uksed.
  • Hotellist ja või suvemajast lahkudes tuleb administraatorile tagastada võti ning tasuda arve kõikide tarbitud teenuste eest juhul, kui hotelliga ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
  • Rahulolematused seoses teenuste tarbimisega tuleb esitada kirjalikult enne hotellist väljaregistreerimist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
  • Juhul, kui hotell ja klient ei saavuta omavahel kokkulepet, lahendatakse tekkinud probleemid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 1. Sündmuste korraldamine

  • Sündmuste hulka loetakse suvepäevade, seminaride, nõupidamiste, konverentside, koosolekute, meeskonnakoolituste, tähtpäevade ja pulmade korraldamist, kus tellitakse kõigile osalejatele ühine majutus, toitlustus, tegevused ja või ruumide rent.
  • Hotelli poolt saadetud hinnapakkumine ei ole broneering.
  • Broneerimiseks on vajalik saata sellekohane kiri ning tasuda ettemaks pakkumises olevas summas, mille tasumisel kinnitub broneering automaatselt.
  • Sündmuse tellijal on kohustus anda hotellile teada oma valikutest menüüde osas hiljemalt 2 nädalat enne sündmuse toimumist.
  • Sündmuse tellijal on majutuse korral kohustus täita hotelli poolt saadetud majutusleht, kus peavad olema kirjas kõigi majutujate nimed, elukoha aadressid, sünniajad ning kodakondsus. Majutusleht tuleb edastada hotelli mitte hiljem, kui kaks nädalat enne sündmuse toimumist juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  • Kompleksbroneeringu korral on kliendil õigus territooriumi ning kokkulepitud teenuseid kasutada hinnapakkumises välja toodud aegadel ning tingimustel.
  • Hotelli poolt ei ole lubatud hotelli territooriumile kaasa tuua oma alkoholi, mis on soetatud väljastpoolt Lepanina hotelli territooriumit, ilma eelneva kokkuleppeta osapoolte vahel. Juhul, kui hotelli töötajad näevad alkoholi kaasa toomist, sealhulgas ka väheses koguses üksikisiku otstarbeks, on neil kohustus teavitada sellest koheselt tellijat ning tellija on kohustatud tasuma leppetrahvi 1 000 eurot. Juhul, kui teenuse osutaja (hotell) ning tellija jõuavad omavahelisele kokkuleppele alkoholi küsimuses enne sündmuse toimumist, siis leppetrahvi ei rakendu.
  • Sündmuse korraldaja on kohustatud kõik tegevused, mis on planeeritud läbi viia hotelli territooriumil, on vajalik eelnevalt kooskõlastada hotelliga.
  • Dekoratsioonide, küünalde, plakatite jms paigaldamine hotelli ruumidesse ja territooriumile peab toimuma viisil, mis ei kahjusta hotelli inventari. Kõik paigaldatud esemed tuleb korraldajal peale sündmuse lõppu ka ise maha võtta ning kokku korjata.
  • Sündmuse tellija vastutab kõikide temaga sündmusel osalevate inimeste tegevuste eest. Hotelli vara kahjustamisel hüvitatakse tekkinud kahjud vastavalt eeskirja punkt 4 lõigetele.
  • Ruumid tuleb üle anda samas seisukorras nagu nad olid enne kasutamist. Inventari rikkumise ja/või kaasavõtmise avastamisel edastab hotellipoolne kontakt nimekirja tekitatud kahjust koos tõendusmaterjali ja kahju hüvitamise nõudega sündmuse korraldajale  tööpäeva jooksul peale sündmuse toimumist.
  • Tellija on kohustatud tagama avaliku korra nii, et on täidetud Häädemeeste Valla heakorra eeskirjast tulenevad nõuded ning et on täidetud hea tava käitumisnormid ning Lepanina Hotelli kodukord.
  • Sündmuse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus annab hotelli esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata ja nõuda sündmuse tellijalt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud.
 1. Eeskirjade kehtimine

  • Kodukord kehtib kõigile OÜ Rannaniidu töötajatele ning klientidele, kes on kohustatud ettevõtte ruumides ning territooriumil järgima kodukorras sätestatut.